กฏหมาย/ระเบียบ

กฏหมาย/ระเบียบ

การเงินการคลัง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าการศึกษาบุตร
ค่าเช่าบ้านราชการ
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
พัสดุ

รถราชการ