การเงินการคลัง

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

1. ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๖๐ ลว. ๘ พ.ค. ๖๖ เรื่อง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๓๔ ลว ๑๕ มี.ค. ๖๕  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

1. ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๒๒๓ ลว ๒๓ เม.ย. ๖๔ เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

2. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๙๖๓  ลว ๒๒ ก.ย. ๖๔ ซ้อมความเข้าใจในการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

3. ด่วนที่สุด ที่ กค ๔๐๒.๒/ว ๗๗ ลว.๑๑ พ.ค. ๖๔ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) พ.ศ.๒๕๖๔


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๕๕๔ ลว.๒๓ พ.ย. ๖๓ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

2. กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๘๖ ลว ๕ ต.ค. ๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

3. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๘๘ ลว.๒๑ พ.ค. ๖๓ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) พ.ศ.๒๕๖๓

4. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๔๐ ลว. ๑๙ พ.ค. ๖๓ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๗ ลว ๓๐ ก.ย. ๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับทุนหมุนเวียน เพิ่มเติม

2. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

3. ระเบียบการะทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒

4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.๒๕๖๒

5. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๘๐ ลว.๓๑ ก.ค. ๖๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่างๆ ในระบบ Biz Portal

6. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

7. ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖๑ ลว ๒๕ มิ.ย. ๖๒ เรื่อง การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ

8. ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๓ ลว ๒๙ ม.ค. ๖๒ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๗๘ ลว ๑๕ พ.ย. ๖๐ เรื่อง การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม

2. ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๓๘ ลว ๕ ก.ย. ๖๐ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับการรับเงินและนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

1. ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๔๐๕ ลว ๑๗ ต.ค. ๕๙ เรื่อง วิธีการเรียกรายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS

2. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๙ ลว ๙ ก.ย. ๕๙ เรื่อง การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

3. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๘ ลว ๗ ก.ย. ๕๙ เรื่อง การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online

4. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๗๕ ลว ๖ ก.ค. ๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ

5. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๓๖ ลว ๘ เม.ย. ๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

1. ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลว ๓ ส.ค. ๕๘ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ

2. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔ /ว ๓๐ ลว. ๓ เม.ย. ๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๑๙๔ ลว. ๒๑ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

1. ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๖๓ ลว ๒๑ ก.พ. ๕๔ เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ 

2. ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๘๗ ลว ๔ ต.ค. ๕๔  เรื่อง การเบิกจ่าย รับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

1. ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว ๔๑ ลว ๙ พ.ค. ๔๓ เรื่อง การใช้ใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์


ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙

1. ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๖๒ ลว. ๑๑ ส.ค. ๔๙ เรื่อง การหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๘๑ ลว. ๒๕ พ.ค. ๔๘ เรื่อง การกำหนดรูปแบบรายงานที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการในระบบ GFMIS

2. กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลว. ๒ มี.ค. ๔๘ เรื่อง การหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗

1. ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๐๙.๓/ว ๑๑๕ ลว. ๓๐ ก.ย. ๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)


ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕

1. ที่ กค ๐๕๐๒/ว ๑๗๘  ลว ๑๒ พ.ย. ๓๕  เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้