การเงินการคลัง

การเงินการคลัง


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๙๖๓  ลว ๒๒ ก.ย. ๖๔ ซ้อมความเข้าใจในการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

2. ด่วนที่สุด ที่ กค ๔๐๒.๒/ว ๗๗ ลว.๑๑ พ.ค. ๖๔ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) พ.ศ.๒๕๖๔


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

1. กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๘๖ ลว ๕ ต.ค. ๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

2. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๘๘ ลว.๒๑ พ.ค. ๖๓ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) พ.ศ.๒๕๖๓

3. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๔๐ ลว. ๑๙ พ.ค. ๖๓ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

4. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๕๕๔ ลว.๒๓ พ.ย. ๖๓ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๗ ลว ๓๐ ก.ย. ๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับทุนหมุนเวียน เพิ่มเติม

2. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

3. ระเบียบการะทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒

4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.๒๕๖๒

5. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๘๐ ลว.๓๑ ก.ค. ๖๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่างๆ ในระบบ Biz Portal

6. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

7. ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖๑ ลว ๒๕ มิ.ย. ๒๕ เรื่อง การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ

8. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๓๑ ลว.๑๗ เม.ย. ๖๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

1.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔ /ว ๓๐ ลว. ๓ เม.ย. ๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๑๙๔ ลว. ๒๑ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online


ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕

1. ที่ กค ๐๕๐๒/ว ๑๗๘  ลว ๑๒ พ.ย. ๒๕๓๕  เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้