ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

1. ที่ รง ๐๓๐๑/๒๗๖๘๒ ลว. ๑๑ ส.ค. ๖๕ เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว ๓๕ ลว.๒ มี.ค. ๖๓ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVID-๑๙)


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

1. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๙๕ ลว.๑๐ ต.ค. ๖๐ เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานขอรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

1. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๔ ลว. ๖ ก.พ. ๕๖ เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

2. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลว. ๑๔ ม.ค. ๕๖ เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี ๒๕๕๖


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

1. ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๑๓ ลว. ๑๒ ตค. ๕๕ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

1. ที่ กค.๐๔๐๖.๔/ว ๔๘๕ ลว ๒๕ ธ.ค. ๕๒ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒


ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ ๒๕๔๙


ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘

1. ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๓๙๒ ลว. ๓ ต.ค. ๔๘ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปอบรม