ค่ารักษาพยาบาล

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

1. ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๒๒๓ ลว. ๑๙ เม.ย. ๖๖ เรื่อง ปรับปรุงประกาศอัตราค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการรังสีรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน

2. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๒๑๗ ลว. ๑๒ เม.ย. ๖๖ เรื่อง การพิจารณาให้ใช้ใบรับรองแพทย์แทนใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนด้วยเหตุฉุกเฉิน

3. ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๑๔๖ ลว.๙ มี.ค. ๖๖ เรื่องปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๘ ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีรักษา

4. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๒๐ ลว. ๑๐ ม.ค. ๖๖ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมในการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม

5. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๓ ลว. ๖ ม.ค. ๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต

6. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๒ ลว. ๖ ม.ค. ๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๔๖๕ ลว. ๒๕ พ.ย. ๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite) 

2.​ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๒๓๘ ลว. ๔ ต.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๒) 

3. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๒๐๗ ลว. ๒๘ ก.ย. ๖๕  เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

4. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๐๙๕ ลว ๕ ก.ย. ๖๕ เรื่อง กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

5. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๐๒๐ ลว ๒๓ ส.ค. ๖๕ เรื่อง ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ศร๊พัฒน์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๙๗๑ ลว ๑๑ ส.ค. ๖๕ เรื่อง การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e - Receipt) ของสถานพยาบาลของทางราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการ

7. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๘๐๕ ลว ๑๒ ก.ค. ๖๕ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชิ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ในสถานพยาบาลของทางราชการ 

8. ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๖๙๓ ลว ๒๘ มิ.ย. ๖๕ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งมึความจำเป็นต้องใช้ยาค่าใช้จ่ายสูง

9. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๒๑๓ ลว ๑๖ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

10. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๕๗ ลว ๒๘ ก.พ. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๓/ว ๑๑๕๓ ลว. ๑๘ พ.ย. ๖๔ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) 

2. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔ /ว ๑๓๘ ลว ๑๓ ก.ย. ๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)

3. ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๐๘.๔/๓๕๓๗๘ ลว. ๑๙ ส.ค. ๖๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง  (COVID-19 Antigen test self-test kits) 

4. ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๖๘๑ ลว. ๕ ส.ค. ๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

5. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๑.๓/ว ๑๙๙ ลว.๗ เม.ย. ๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๔๕๐ ลว.๒๒ ก.ย. ๖๓ เรื่อง การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

2. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๔๔๗ ลว.๑๘ ก.ย. ๖๓ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน

3. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๔๔๑ ลว.๑๗ ก.ย. ๖๓ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

4. ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๔๒๒ ลว.๑๐ ก.ย. ๖๓ เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ ๘ ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา 


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๓๓๒ ลว. ๒๓ ก.ค. ๖๑ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม)

2. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๔๓ ลว ๑๙ มี.ค. ๖๑  เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก

3. ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๗๖ ลว ๑๒ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๔๘๔ ลว.๒๑ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๔๕๗ ลว. ๙ ธ.ค. ๕๙ เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ ๔))


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

1. ด่วนที่สุด  ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๒๒๒ ลว. ๒๖ มิ.ย. ๕๘ เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ ๒)


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๒๓๒ ลว.๕ ก.ย. ๒๕๕๗ เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกร์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข)

2. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๙๕ ลว. ๒๕ เม.ย. ๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน

    - เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

    - รายการ Fee shedule กรณี Ambulatory care กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน

    - บัญชีรายการอุปกรณ์และอวัยะเทียมประเภทผู้ป่วยนอก สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/พิเศษ ว ๒ เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการหมวด ๑ ค่าห้องและค่าอาหาร


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๑๑ ลว ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๕ เรื่อง การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๑๘ ลว ๒๙ มี.ค. ๕๔ เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการหมวด ๕ ค่าเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว  ๔๘๒ ลว. ๙ ธ.ค. ๕๓ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจและการปรับปรุแบบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓

2. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒/ว ๓๘๐ ลว ๓๐ กย. ๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน

3. ด่วนที่สุด  ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๗๙ ลว.๓๐ ก.ย ๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓

4. ด่วนที่สุด ที่ กค ๔๒๒.๒/ว ๓๗๗ ลว. ๓๐ ก.ย. ๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 

5. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๒๐๙ ลว.๓๐ ก.ย. ๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การนำเงินค่ารักษาพยาบาลส่งคืนคลัง

6. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๓

    - หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล

7. พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ 

8. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

1. ด่วนที่สุด ที่ กค  ๐๔๑๗/๓๐๙ ลว.๑๗ ก.ย ๕๐ เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)


ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๗/ว ๑๗๗ ลว.๒๔ พ.ย. ๔๙ เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ


ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕