ค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาล


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

1. ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๐๘.๔/๓๕๓๗๘ ลว. ๑๙ ส.ค. ๖๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง  (COVID-19 Antigen test self-test kits) 

2. ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๖๘๑ ลว. ๕ ส.ค. ๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

3. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๔๗๑ ลว. ๘ ก.ค. ๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๓)

4. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๑.๓/ว ๑๙๙ ลว.๗ เม.ย. ๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๔๕๐ ลว.๒๒ ก.ย. ๖๓ เรื่อง การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

2. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๔๔๗ ลว.๑๘ ก.ย. ๖๓ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน

3. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๔๔๑ ลว.๑๗ ก.ย. ๖๓ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

4. ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๔๒๒ ลว.๑๐ ก.ย. ๖๓ เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ ๘ ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา 

5. ด่วนที่สุด ที่ กค  ๐๔๑๖.๔/ว ๒๗๓ ลว.๑๘ มิ.ย. ๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

6. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๓๐ ลว. ๓ เม.ย. ๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๒)

7. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๐๒ ลว.๒๐ มี.ค. ๖๓  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๔๓ ลว ๑๙ มี.ค. ๖๑  เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๔๘๔ ลว.๒๑ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๔๕๗ ลว. ๙ ธ.ค. ๕๙ เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ ๔))


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

1. ด่วนที่สุด  ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๒๒๒ ลว. ๒๖ มิ.ย. ๕๘ เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ ๒)


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๒๓๒ ลว.๕ ก.ย. ๒๕๕๗ เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกร์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข)

2. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๙๕ ลว. ๒๕ เม.ย. ๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน

    - เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

    - รายการ Fee shedule กรณี Ambulatory care กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน

    - บัญชีรายการอุปกรณ์และอวัยะเทียมประเภทผู้ป่วยนอก สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/พิเศษ ว ๒ เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการหมวด ๑ ค่าห้องและค่าอาหาร


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๑๘ ลว ๒๙ มี.ค. ๕๔ เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการหมวด ๕ ค่าเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว  ๔๘๒ ลว. ๙ ธ.ค. ๕๓ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจและการปรับปรุแบบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓

2. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒/ว ๓๘๐ ลว ๓๐ กย. ๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน

3. ด่วนที่สุด  ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๗๙ ลว.๓๐ ก.ย ๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓

4. ด่วนที่สุด ที่ กค ๔๒๒.๒/ว ๓๗๗ ลว. ๓๐ ก.ย. ๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 

5. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๒๐๙ ลว.๓๐ ก.ย. ๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การนำเงินค่ารักษาพยาบาลส่งคืนคลัง

6. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๓

    - หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล

7. พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ 

8. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

1. ด่วนที่สุด ที่ กค  ๐๔๑๗/๓๐๙ ลว.๑๗ ก.ย ๕๐ เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)


ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๗/ว ๑๗๗ ลว.๒๔ พ.ย. ๔๙ เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ


ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕