ค่าการศึกษาบุตร

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

1. พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๒๒ ลว. ๑๒ ม.ค. ๖๑ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

1. ระเบียบกระทรวงการว่าด้วยการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๐

2. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๓๗๑ ลว. 22 ก.ย. ๖๐ เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๕๗ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๕๙ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

1. ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๕๒ ลว. ๔ ธ.ค. ๔๘ เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๓๐ ลว. ๑๙ พ.ย. ๕๖ เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๐๑ ลว. ๑๕ มิ.ย. ๕๓ เรื่อง การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

2. ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๔๙ ลว. ๒๖ เม.ย. ๕๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี

3. ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๖๘๘ ลว. ๕ เม.ย. ๕๓ เรื่ิอง หลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

1. ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๐๓ ลว. ๙ ต.ค. ๕๒ เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)