ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

1. พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

1. พระราชกฤษฎีก่ค่เช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๘ ลว. ๑๙ ม.ค. ๕๓  เรื่อง พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่าย่ค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

1. พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐


ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙


ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗

1. พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗


ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑

1. ที่ กค ๐๕๑๔/๓๘๘ ลว ๖ ม.ค. ๓๑ เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ