ค่าใช้จ่ายในการประชุม

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘/ว ๕๙ ลว. ๒๒ ม.ค. ๖๔  เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. ๒๕๖๔


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๒๘๐ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๖๐ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการ บริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร ทุนหมุนเวียนและอนุคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒

2. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบี้ยประชุม สำหรับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนสำหรับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนและ คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๘๕ ลว. ๖ ก.ย. ๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๑.๕/ว ๑๕๖ ลว. ๑๙ ก.ย. ๖๐ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖/ว ๓๘ ลว. ๒๘ เม.ย. ๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

1. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

1. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

 

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

1. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐


ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๐๒ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๔๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

2. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙/ว ๗๕ ลว. ๒๙ เม.ย. ๔๘ เรื่อง การเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการ


ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗

1. พระราชกฤษฎีกา ค่าเบี้ยประชุม พ.ศ. ๒๕๔๗