ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

1. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลว. ๗ มี.ค. ๖๑ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๗ ลว ๙ ม.ค. ๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

1. ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๒๑ ลว. ๒๙ พ.ย. ๕๓ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

2. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๓๓๗ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๓ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน

3. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ ลว. ๑๖ ก.ย. ๕๓ เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ ๑๒ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด่วยการเบิกจ่ายค่าใข้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓

4. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๘ ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๓  เรื่อง ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่

5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. พ.ศ. ๕๓


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๔๓๖ ลว. ๑๘ ธ.ค. ๕๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

2. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๔๖ ลว ๗ ก.พ. ๕๐ เรื่อง แบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

     - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐