พัสดุ

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

1. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๙ ลว. ๒๐ มี.ค. ๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

2. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๖ ลว. ๒๔ ม.ค. ๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

1. ด่วนที่สุด​ ที่​ กค ๐๔๐๕.๔/ว​ ๗๐๘ ลว.​ ๒๙ มิ.ย.​ ๖๕​ เรื่อง​ ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง​ตามระเบียบกระทรวงการคลัง​ว่าด้วย​การ​จัดซื้อ​จัดจ้าง​และการบริหาร​พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ ๒๕๖๖

2. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕/ว ๖๔๕ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔  

3. ด่วนที่สุด กค (กจว) ๐๔๐๕.๓/๙๗๕๖ ลว. ๑๔ มี.ค. ๖๕ เรื่อง ข้อหารือการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

4. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๙๑๗๑ ลว. ๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง ข้อหารือกรณีการคืนเงินประกันสัญญา

5. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๘๙๕๕ ลว. ๗ มี.ค. ๖๕ เรื่อง การขอให้พิจารณาค่าเสียหายกรณีการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง

6. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๑๑๔ ลว. ๑๑ ก.พ. ๖๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก ทรอนิกส์ (e - G P) แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล

7. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลว. ๓๑ ม.ค. ๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

1. ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๕๕๒๓๒ ลว. ๒๙ พ.ย. ๖๔ เรื่อง ข้อหารือกรณีการจัดซื้อพัสดุจากร้านค้าในเว็บไซต์

2. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๐๕๒ ลว ๑๙ ต.ค. ๖๔ เรื่อง การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า

3. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๕/ว ๙๔๐ ลว ๒๐ ก.ย. ๖๔ เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม

4. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลว ๖ ส.ค. ๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

5. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๔๘ ลว. ๑๔ มิ.ย. ๖๔ เรื่อง การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

6. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๗๙ ลว.๑๓ พ.ค. ๖๔ เรื่อง แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

1. ที่ รง ๐๓๐๑/ว ๓๐๓๐๐ ลว ๓๐ ธ.ค. ๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกค่าจ้างเพิ่มและหรือค่าการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกรณ๊จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานตามโครงการ

2. ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๔/๓๙๕๖๓ ลว. ๑๗ ส.ค. ๖๓ เรื่องข้อหารือเกี่ยวกับการคืนหลักประกันสัญญา

3. ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๓/ว ๑๗๓ ลว. ๒๗ เม.ย. ๖๓ เรื่อง การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

4. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕  ลว. ๒๗ ม.ค. ๖๓ เรื่อง การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

1. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลว. 5 ส.ค. ๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

2. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลว. ๑ พ.ค. ๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

2. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๗ ลว. ๑๒ มี.ค. ๖๒ เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา

3. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๖๒ ลว. ๕ ก.พ. ๖๒ เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

1. ด่วนที่สุด กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลว. ๓ ต.ค. ๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

2. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลว. ๑๗ ก.ย. ๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๖๐ ลว. ๕ มิ.ย. ๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค

4. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๙ ลว. ๙ เม.ย ๖๑ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

5. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๑๓๒ ลว. ๑๔ มี.ค. ๖๑ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

6. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลว. ๗ มี.ค. ๖๑ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

1. ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๐ ลว. ๒๔ ต.ค. เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) และวิธีสอบราคา

2. ด่วนที่สุด ที่ กค กวจ ๐๔๐๕.๒/ว ๓๔๗ ลว. ๘ ก.ย. ๖๐ เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง

3. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๔๖ ลว. ๘ ก.ย. ๖๐ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง

4. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลว. ๒๔ ส.ค. ๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


กฏกระทรวงแห่งพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกแลัวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

- กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๑

กฎกระทรวง กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐

- กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐

- กฏกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

- กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

- กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐


พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- พระราชบัญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐


ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐


ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔

- ด่วนที่สุด กค ๐๕๒๘.๒/ว ๓๓๕๔๕ ลว. ๑๖ พ.ย. ๔๔ เรื่อง การตีราคาทรัพย์สิน


ปีพุทธศักราช ๒๕๒๖

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖