วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์ : ตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส ใส่ใจในความถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่น เพิ่มคุณค่าในการปฏิบัติงานแก่องค์กร

พันธกิจ : 1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน
2. ตรวจสอบให้ความเชื่อมั่น โดยวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ/เสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อป้องปรามมิให้เกิดการทุจริตรั่วไหลอันเกิดจากการดำเนินงาน
4. พัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ค่านิยม : มีจุดยืนที่มั่นคง ชี้นำเที่ยงตรง มั่นคงในหลักการ บริการด้วยใจ

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (ธรรมาภิบาล หมายถึง หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า)