ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน
สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ (๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)
สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ (๑ กรกฏาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)
สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)