สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)