สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ (๑ กรกฏาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)