สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕)