สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ (๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)