อธิบดีกรมการจัดหางาน นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีรองอธิบดี RSS

 

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสันติ นันตสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน และนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการจัดหางาน ณ บริเวณ ชั้น 9 กรมการจัดหางาน