อธิบดี กกจ. ประชุมกรมการจัดหางานครั้งที่ 1/2566 RSS

 

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ นายสันติ นันตสุวรรณ นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานร่วมประชุม 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีการนำเสนอผลการดำเนินงานตามภารกิจกรมการจัดหางาน โดยกองส่งเสริมการมีงานทำ  กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน และสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว