ก.แรงงาน รวมพลัง 7 กระทรวง MOU เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ RSS

 

ก.แรงงาน รวมพลัง 7 กระทรวง MOU เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการของรัฐระหว่าง 8 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ กรมการจัดหางาน โดยกองส่งเสริมการมีงานทำ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังได้นำตู้งาน (JOBBOX) เข้าร่วมสาธิตในงานด้วย

การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ สามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยในส่วนของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานจะสนับสนุนการให้ความรู้ข้อมูลตลาดแรงงาน และมีระบบการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้กับผู้ที่จะพ้นโทษ เด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้ที่ถูกคุมประพฤติ ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้เสียหายและเหยื่อในคดีอาญารวมทั้งพยาน อีกทั้งยังบริการจัดหางานให้กับลูกจ้างของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย