อธิบดี กกจ. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด RSS

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  ที่ห้องประชุมวายุภักษ์  โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและศูนย์การประชุม ถนนแจ้งวัฒนะ  นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน  รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ซึ่งมอบให้กรมการจัดหางาน ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาหลักสูตรทวิภาคีที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ภายใต้โครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล ประจำปีการศึกษา 2561 และผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา) และกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาและความร่วมมือในโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา) โดยมีตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี

ในโอกาสนี้ นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวขอบคุณบริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) โดยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน และพัฒนาทักษะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น รวมทั้งสถานศึกษายังได้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ และกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงชื่นชมผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีความมุ่งมั่น อุตสาหะ และพากเพียรจนสำเร็จการศึกษา แม้ว่าจะต้องทำงานและเรียนหนังสือไปด้วยก็ตาม ตลอดจนให้กำลังใจและมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อสร้างโอกาสที่ดีแก่ตนเองและครอบครัวต่อไป