นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมปิดการตรวจสอบเงินราชการลับ หรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อธิบดีกรมการจัดหางานนำข้าราชการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันครบรอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565
กรมการจัดหางาน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันครบรอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมมอบข้อสั่งการเร่งด่วนหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน
นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองเรื่องที่เสนอลงโทษทางทะเบียน หักหลักประกัน และดำเนินคดีอาญา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมกองนิติการ ชั้น 13 กรมการจัดหางาน

 1 2 3 >  Last ›