แจ้งเปลี่ยนผู้จัดการของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ
   แจ้งย้ายสำนักงาน ของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ
   แบบ นจ 17 ใบรับค่าบริการและค่าใช้จ่าย การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
   แบบ นจ 13 ทะเบียนลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
   แบบ นจ 8 คําขอรับหลักประกันคืน
   แบบ นจ 7 คําขอเปลี่ยนแปลงหลักประกัน
   แบบ นจ 6 สัญญาค้ำประกันของธนาคาร
   แบบ นจ 5 คําขอต่ออายุใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ
   แบบ นจ 4 ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ
   แบบ นจ 3 คําขอรับใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ
   แบบ นจ 2 คําร้องขอนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ
   แบบ นจ 1 การแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว

   รายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2562
   ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจกรรมการ
   การขอรับใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ update 7 มีนาคม 2562
   แจ้งเปลี่ยนผู้จัดการของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ
   แจ้งย้ายสำนักงาน ของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ
   ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการแจ้งจำนวนและรายชื่อของลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงานและแบบบัตรประจำตัวของผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงาน