ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน

1. รับคำขอ/ต่อใบอนุญาตและดำเนินการทางทะเบียน

(1) สำนักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ

(2) บริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานต่างประเทศ

(3) บริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ

(4) บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ


2. รับเรื่องร้องทุกข์ วินิจฉัยคำร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางานที่ประสบปัญหาจากการหางานทำในประเทศและต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


3. รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางานที่ถูกสาย/นายหน้าเถื่อนหลอกลวง-และดำเนินคดีสาย/
นายหน้าเถื่อน ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


4. ตรวจสอบควบคุมดูแลการจัดหางานสืบเบาะแส และพฤติกรรมการหลอกลวงคนหางานไป
ทำงานต่างประเทศของสาย/นายหน้า/ตัวแทนที่ต้มตุ๋มคนหางานและดำเนินคดีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล


5.ตรวจสอบควบคุมการดำเนินการให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายของสำนักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศบริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานต่างประเทศ บริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ และบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ


6. ตรวจสอบหลักฐานเอกสารของคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศลูกจ้างที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศดำเนินการเกี่ยวกับการรับแจ้ง Re – entryตรวจสังเกตความเคลื่อนไหวของบุคคลที่อาจถูกหลอกลวงหรือลักลอบไปทำงานในต่างประเทศณ บริเวณด่านตรวจคนหางาน สั่งระงับการเดินทางของคนหางานที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน


7. ตรวจสอบการทำงานและดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวตามพระราชกำหนด
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561


8. จัดทำบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

บัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561