ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจ

กองตรวจและคุ้มครองคนหางานเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน ตามคำสั่งกรมการจัดหางานที่ 757/2538 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2538 มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางทะเบียนสำนักงานจัดหางานเอกชนในประเทศ ควบคุม กำกับ ดูแลบริษัทจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ รับเรื่องและวินิจฉัยคำร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตรวจและติดตามความเคลื่อนไหวและพฤติการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดหางานเพื่อป้องกันและปราบปรามการการหลอกลวงคนหางาน ตรวจสอบและติดตามข้อมูลคนต่างด้าวและสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน ตรวจสอบคนหางาน ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สังเกตความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่อาจลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ ระงับการเดินทางของบุคคลที่มีพฤติการณ์ลักลอบไปทำงานต่างประเทศ รวมทั้งพิจารณาการขอรับเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน