งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
07-07-2016 เวลา 14:05 น. ถึง 07-07-2016 เวลา 14:05 น. test กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน test