รายการ ประเภท
ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับรายไตรมาส จำนวน ๒,๐๐๐ ฉบับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับรายเดือน (ต.ค.๕๘ - มี.ค. ๕๙) จำนวน ๑๘,๐๐๐ ฉบับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปและฐานข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
การจัดซื้อจัดจ้าง
พัฒนาเว็บไซต์กรมการจัดหางาน ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์กรมการจัดหางานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการดูแลรักษา และกำจัดปลวก แมลงสาป และหนู - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2558 - วันที่ 30 กันยายน 2559 เงินนอกงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ตัวที่ 3 และ 4 ของสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผลิตสื่ออาชีพสำหรับคนพิการ โครงการผลิตสื่ออาชีพสำหรับคนพิการ จำนวน 4 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ณ ศูนย์บริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการไปทำงานแรงงานเมียนมา ลาว และกัมพูชา จังหวัดเชียงราย ตาก และระนอง - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 คัน - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2559 - ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2559 - ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารและติดตามงบประมาณและระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ ปีงบประมาณ 2559 - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารและติดตามงบประมาณเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2559 - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ในศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694 จำนวน 7 อัตรา - ฝ่ายประชาสัมพันธ์
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาล่ามภาษาต่างชาติ(กัมพูชา และอังกฤษ) ระดับปริญญาตรี เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์บริการทางโทรศัพท์สายด่วน 1694 จำนวน 3 อัตรา - ฝ่ายประชาสัมพันธ์
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ณ ศูนย์บริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทำงานแรงงานเมียนมา ลาว และกัมพูชา กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ - สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 4 กำหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 หรือวันที่จ้างจริง
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 393 394 395 396 397 >  Last ›