รายการ ประเภท
จ้างเหมาบริการพนักงานช่วยปฏิบัติงานด้านเอกสารประจำศูนย์ฯ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) กำหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 29 กรกฎาคม 2559 - สจก.8
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 5 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษในการจดทะเบียนระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 29 กรกฎาคม 2559 ตท.8(พิเศษ)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดระบบการทำงานแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2558 จำนวน 1 รายการ - สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาชุดเครื่องมือประเมินความพร้อมทางอาชีพ ฉบับนักเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการเดินสายระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ และงานขนย้ายอื่นๆของกองนิติการ จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมตู้สาขาเดินสายไฟสายแลนและสายโทรศัพท์ของศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 60 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 3 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมานิติกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน จำนวน 7 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์จำนวน 5 คน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 394 395 396 397 398 >  Last ›