ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ RSS

 

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายภัทรวุธ เภอแสละ ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจราชการผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการจัดหางาน ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในเรื่องการพิจารณา อนุญาตเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว ตรวจสอบคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย การต่ออายุการทำงานของคนต่างด้าว และการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ  ตรวจติดตามคนพิการตามมาตรา 35 การรายงานสิทธิและสัมปทานของคนพิการ ตลอดจนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน

         ทั้งนี้ได้ฝากข้อคิดในการทำงานให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รักใคร่สามัคคีในหน่วยงานและคำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็นที่ตั้ง และได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน 2 กลุ่ม ดังนี้

         - กลุ่มเย็บที่นอน ประกอบกิจกรรมเย็บที่นอน หมอนขิด ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสมาชิก 5 คน โดยมีนางดวงจันทร์ คามจังหาร เป็นผู้นำกลุ่ม

         - กลุ่มเย็บกระเป๋า เย็บมุ้ง ประกอบกิจกรรมเย็บกระเป๋า เย็บมุ้ง ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางบรรจง หาระมี เป็นผู้นำกลุ่ม