การเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการเตรียมความพร้อมในการไปทำงานต่างประเทศ RSS

 

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการเตรียมความพร้อมในการไปทำงานต่างประเทศ ในพิธีปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พร้อมทั้งจัดนิทรรศการอาชีพ การรับสมัครงาน การสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)