งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
22-11-2016 เวลา 08:30 น. ถึง 22-11-2016 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคง กับคนที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
13-12-2018 เวลา 10:32 น. ถึง 31-12-2018 เวลา 10:32 น. นัดพบแรงงานประจำปี 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
24-11-2020 เวลา 16:32 น. ถึง 25-11-2020 เวลา 16:32 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานนัดพบแรงงาน Co-payment ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย.63 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
21-06-2021 เวลา 08:30 น. ถึง 21-06-2021 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
09-02-2022 เวลา 08:30 น. ถึง 09-02-2022 เวลา 16:30 น. งานนัดพบแรงงานย่อย ประจำปี 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
30-11-2022 เวลา 08:30 น. ถึง 30-11-2022 เวลา 16:30 น. งานนัดพบแรงงานย่อย ประจำปี 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์