ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยขน์ส่วนรวมของส่วนราชการ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
มาตรการในการจัดการเรื่ีองร้องเรียนของจังหวัดกาฬสินธุ์
มาตรตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
เรื่อง-มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
การแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ
มาตรการในการปฏิบัติงานของจังหวัด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายจ้างและสถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ และใบอนุญาติทำงานจะหมดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 / (13 Feb 2023)
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 50 คน โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ Link https://ldls.mol.go.th/survey
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO.,LTD.
กรมการจัดหางาน คลายปัญหายื่น Name List คนต่างด้าว 4 สัญชาติ ย้ำทันกำหนด ไม่ตกหล่น
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปะรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
กรณีมีผู้แอบอ้างสถาบันเบื้องสูงและเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิก โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง
 1 2 3 >