แบบสำรวจอุปสงค์และอุปทานกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย RSS

 

ขอประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการในจังหวัดกาฬสินธุ์ดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงาน และการเข้าออกงานของแรงงานในสถานประกอบการเป็นรายทะเบียนสถานประกอบการ และนำข้อมูลไปใช้เป็นฐานข้อมูลผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิิภาพ สามารถเข้าไปกรอกแบบสอบถามได้ที่เว็บไซต์

https://ldls.mol.go.th/survey

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ :

กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา โทร. 02-232-137802-232-1419 และ 02-232-1420