สำนกงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล RSS

 

                     ตามที่ได้มีการประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล(รายวัน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้น สำนกงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคลแตามเอกสารแนบ กำหนดการในการคัดเลือก ดังนี้
เลขที่สม้คร 46-0001 - 46-0010 ให้เข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในเวลา 08.30 น. 
เลขที่สม้คร 46-0011 - 46-0020 ให้เข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในเวลา 10.00 น. 
เลขที่สม้คร 46-0021 - 46-0030 ให้เข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในเวลา 13.00 น. 
เลขที่สม้คร 46-0031 - 46-0040 ให้เข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในเวลา 14.30 น.
ให้ผู้สม้ครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามวันเวลาที่กำหนด ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ สอบถามรายละเอียด โทร.043813228 - 9