นัดพบแรงงาน Co-payment RSS

 


ขอเชิญร่วมงาน“วันนัดพบ Co-Payment” กาฬสินธุ์

รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง

ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563            สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานผู้จบการศึกษาใหม่ (Co-Payment) ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์  ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือนายจ้างสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน รับวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวช.ปวส. และปริญญาตรี โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดไม่เกิน 7,500.- บาท ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564  ในช่วงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบด้วยกิจกรรรมสำคัญ ดังนี้

  1.รับสมัครงาน/สัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง

  2.ให้บริการแนะแนวอาชีพ และทดสอบความพร้อมทางอาชีพ

  3.ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ

  4.ลงทะเบียนผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ประสงค์จะทำงาน หรือขอรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

  5.ชมการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

  สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงาน ขอให้เตรียมหลักฐานการสมัครงาน อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร(เพศชาย) และใบผ่านงานหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ว่างงานทั่วไป รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน(Co-Payment) และนายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยในวันงานมีนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment)เข้าร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์งานด้วยตนเอง ทั้งนี้ นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้ที่จบการศึกษาใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯสามารถลงทะเบียนผ่านระบบที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.comหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/8 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4381 3228-9,  097-3026626 ในวันเวลาราชการ