ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ งดเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ RSS

 

     ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการงดเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

            ตามที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้แถลงว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และมิให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบกับกระทรวงแรงงานได้มี ประกาศกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 งดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามจังหวัดทั้งเข้าและออก และคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 17)

           สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ โรงงาน กิจการ้านค้าที่มีแรงงานต่างด้าวทำงาน เฝ้าระวัง ตรวจสอบ “งดการเคลื่อนย้ายแรงงานของแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์” หากพบว่ามีแรงงานต่างด้าว  เข้ามาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบพื้นที่  เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดทันที ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้นายจ้างสถานประกอบการปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยเคร่งครัด และกำกับดูแลให้แรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามมาตรเฝ้าระวังและป้องกัน  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามหมายเลขโทรศัพท์ 0 4381 3228-9,09 7302 6626