แผนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ RSS

 

             จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564