โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 RSS

 

ขอประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 50 คน ลงมา สำรวจข้อมูลความต้องการแรงงาน และการเข้าออกงานของแรงงานในสถานประกอบการเป็นรายทะเบียนสถานประกอบการ และนำข้อมูลไปใช้เป็นฐานข้อมูลผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิิภาพ สามารถเข้าไปกรอกแบบสอบถามได้ที่เว็บไซต์ 

https://ldls.mol.go.th/survey

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ :

กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา โทร. 02-232-137802-232-1419 และ 02-232-1420