รายการ ประเภท
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 60 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางนิตยสาร จำนวน 1 รายการ - สำนักเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๔ รายการ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑๐
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบริการซ่อมแซมพื้นและผนังพร้อมอุปกรณ์บริเวณหน้าห้องประชุมชั้น ๑๐ จำนวน ๑ งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)กำหนดเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือผู้สมัครงาน จำนวน 31,250 เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบริการซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟสำรองลิฟท์อาคาร 15 ชั้น ฝั่งกรมการจัดหางาน จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผลิตชุดเครื่องมือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นและผนังห้องประชุมชั้น 10 - สำนักเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เปลี่ยนฟิล์มกรองแสง เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ และจัดเก็บระบบสายไฟสายแลน ภายในห้องทำงานของศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องเสียง ภายในห้องประชุมกรมการจัดหางาน ชั้น 10 จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ ประจำปี 2559 จำนวน 2 รายการ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสำหรับใช้ในหน่วยงานของกรมการจัดหางาน จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 380 381 382 383 384 >  Last ›