รายการ ประเภท
โครงการประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดระบบการทำงานแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2559 จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนำไทย
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซต์กองวิจัยตลาดแรงงาน ตามโครงการปรับปรุงเว็บไซต์กองวิจัยตลาดแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดระบบการทำงานแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2559 จำนวน 3 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 จำนวน 30 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 53 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างซ่อมแซมระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ ของสำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 1 ชั้น 10 และ ชั้น 11
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว จำนวน 45 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายใต้โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์ใบอนุญาตทำงาน (ตท.11) จำนวน 300,000 เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 7 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์ " Smart Job Magazine วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน " ฉบับรายเดือน (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ - เดือนกันยายน ๒๕๕๙)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานด้านอาเซียน จำนวน 1 คน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองวิจัยตลาดแรงงาน - กองวิจัยตลาดแรงงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานเลขานุการกรม - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำหรับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 392 393 394 395 396 >  Last ›