video วีดีทัศน์ + ดูทั้งหมด


วีดีทัศน์แนะนำกรมการจัดหางาน


กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มเย็บผ้าหมวกทหารเด็ก ที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนสมาชิก 5 คน โดย นางสินเทา การกันหา ผู้นำกลุ่มประกอบกิจกรรมเย็บหมวกทหาร

video วีดีทัศน์ + ดูทั้งหมด


วีดีทัศน์แนะนำกรมการจัดหางาน