การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ RSS

 

การเดินทางไปทางานต่างประเทศ

การไปทางานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมายมี 5 วิธี

1. บริษัทจัดหางานจัดส่ง

2. กรมการจัดหางานจัดส่ง

3. เดินทางไปทางานด้วยตนเอง

4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทางาน

5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

1.บริษัทจัดหางานจัดส่ง

- ต้องแสดงใบอนุญาตการจดทะเบียนต่อกรมการจัดหางาน ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นชัด ณ สานักงานที่ได้รับอนุญาต

- ต้องจดทะเบียนลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานที่ทางานให้บริษัทไม่ใช้สายหรือเป็นนายหน้าเถื่อน

- เรียกเก็บค่าหัวตามกฎหมายและออกใบเสร็จรับเงินให้คนหางานไว้เป็นหลักฐาน

- เรียกเก็บเงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วันก่อนเดินทาง ถ้าไม่ส่งไปทางานตามกาหนด ต้องคืนเงินให้ทันที

- ต้องส่งคนงานไปตรวจโรค ณ สถานพยาบาลตามที่กรมการจักหางานประกาศรายชื่อไว้

- ต้องส่งคนหางานไปทดสอบฝีมือ ณ สถานทดสอบฝีมือตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอนุญาต

- ต้องพาคนงานเข้ารับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานก่อนเดินทาง

- ต้องพาคนหางานเดินทางออกไปทางานต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานของกรมการจัดหางาน

ติดต่อ : บริษัทจัดหางานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน

2.กรมการจัดหางานจัดส่ง

เป็นบริการของรัฐที่ส่งคนหางานไปทางานต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าบริการ นอกจากค่าใช้จ่ายที่จาเป็นเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษี สนามบิน ค่าสมาชิกกองทุนฯ ค่าที่พักสาหรับเตรียมตัวก่อนเดินทาง

โครงการจัดส่งโดยรัฐ

- โครงการจ้างตรง : ไต้หวัน

- โครงการ IM : ประเทศญี่ปุ้น

- โครงการ EPS : สาธารณรัฐเกาหลี

- โครงการ TIC : ประเทศอิสราเอล

3.เดินทางไปทางานด้วยตนเอง

คนหางานติดต่อนายจ้างต่างประเทศด้วยตนเองหรือคนงานที่ทางานครบสัญญาจ้างแล้วได้ต่อสัญญาจ้าง เมื่อเดินทางกลับมาพักผ่อน ในประเทศไทยและจะเดินทางกลับไปทางานอีก ต้องแจ้งต่อกรมการจัดหางานก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน

- ขั้นตอนและเอกสารสาหรับแจ้งการเดินทาง

4.นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน

นายจ้างในประเทศไทยที่มีบริษัทในเครืออยู่ในต่างประเทศ หรือประมูลงานในต่างประเทศได้ ส่งลูกจ้างที่อยู่ในประเทศไทยไปทางานต้องขออนุญาตต่อกรมการจัดหางาน

- เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต

5.นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

- กรณีไม่เกิน 45 วัน

- กรณีเกิน 45 วัน

** การยื่นแบบแจ้ง นายจ้างที่ประสงค์จะส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกิน 45 วัน ให้ยื่นแบบแจ้งตามแบบ จง.46

กรณีนายจ้างมีสานักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ยื่นแบบแจ้ง (จง.46) ณ สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หรือสานักงานจัดหางานเขตพื้นที่ที่ตั้งสานักงาน

กรณีนายจ้างมีสานักงานตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นแบบแจ้ง (จง.46) ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดนั้น

กรณีลูกจ้างที่นายจ้างจะส่งไปฝึกงานทางานอยู่ ณ สานักงานใหญ่ ให้นายจ้างยื่นแบบแจ้ง (จง.46) ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบสานักงานที่ลูกจ้างทางานอยู่ เช่น

-- ลูกจ้างทางานอยู่ ณ สานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขาซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯ ให้นายจ้างยื่นแบบจ้าง (จง.46) ณ สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

-- ลูกจ้างทางานอยู่ ณ สานักงานใหญ่ หรือ สานักงานสาขาซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพฯ ให้นายจ้างยื่นแบบแจ้ง (จง.46) ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดนั้น