tel โทรศัพท์ : 034-564315 ,034-564309 email kri@doe.go.th

การส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน

การส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน

             ดำเนินการภายใต้ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 จัดหางานจังหวัด หรือผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ มีหน้าที่จดทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้านในท้องที่ที่ตนรับผิดชอบ ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับรับงานไปทำที่บ้าน ส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้รับงานไปทำที่บ้าน โดยกรมการจัดหางานสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านรวมกลุ่มกัน มีการบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็งเพื่อประโยชน์ในการรับงานไปทำที่บ้านอย่างต่อเนื่อง


การรับงานไปทำที่บ้าน

             เป็นการจ้างงานรูปแบบหนึ่งที่ผู้จ้างงานได้มอบงานให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อทำการผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม หรือแปรรูปสิ่งของ และเมื่อทำเสร็จจะส่งคืนสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ให้กับผู้จ้างงาน โดยผู้รับงานไปทำที่บ้านจะได้รับค่าตอบแทนจากผู้จ้างงาน ลักษณะงานเป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการผลิต เรียนรู้ได้ง่าย ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้แรงงานคนทำการผลิตมากกว่าเครื่องจักร เป็นการผลิตในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ การมอบงานของผู้จ้างงานจะเป็นการตัดขั้นตอนบางขั้นตอนหรือชิ้นส่วนของงานบางชิ้น จากกระบวนการผลิตหรือผลิตทั้งหมด


ผู้รับงานไปทำที่บ้าน

              หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งตกลงกับผู้จ้างงานเพื่อรับทำงานอันเป็นงานที่รับไปทำที่บ้าน และจดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน


ผู้จ้างงาน

              หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการซึ่งตกลงจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ทำงานที่รับไปทำที่บ้าน ไม่ว่าตกลงมอบงานโดยตนเองหรือโดยผ่านตัวแทนหรือกระทำในลักษณะผู้รับเหมาช่วงก็ตาม


คุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน

กรณีบุคคล
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. มีสถานที่ที่รับงานไปทำที่บ้านเป็นหลักแหล่ง
กรณีกลุ่มบุคคลล
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. มีสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า 5 คน (มีผู้นำกลุ่ม)
4. มีสมาชิกต้องไม่เป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านอื่น
5. มีสถานที่ที่รับงานไปทำที่บ้านเป็นหลักแหล่ง

 หลักฐานการยื่นขอจดทะเบียน

กรณีบุคคล
1. แบบคำขอจดทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน (แนบ ท.รบ.1)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
3. แผนที่แสดงที่อยู่และแผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ที่รับงานไปทำที่บ้าน
4. เอกสานที่แสดงว่ามีการรับงานไปทำที่บ้าน

กรณีกลุ่มบุคคล
1. แบบคำขอจดทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน (แบบ ท.รบ.2)
2. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกกลุ่ม
4. แผนที่แสดงที่ตั้งของกลุ่มและแผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ที่รับงานไปทำที่บ้าน
5. เอกสารที่แสดงว่ามีการรับงานไปทำที่บ้าน
            
 การยื่นจดทะเบียน

             ให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน ให้ยื่นคำขอจดทะเบียน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 แห่งท้องที่ที่สถานที่รับงานไปทำที่บ้านตั้งอยู่