tel โทรศัพท์ : 034-564315 ,034-564309 email kri@doe.go.th

แบบคำขออนุญาตทำงาน  ค้นหา

   บต.54 แบบแจ้งการไม่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน
   บต.52 แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงาน
   บต.53 แบบแจ้งออกคนต่างด้าวออกจากงาน
   บต.55 แบบแจ้งเข้าทำงานของคนต่างด้าว
   การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและขออนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
   ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม บต.50 อ2
   ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม บต.50 อ1
   แบบฟอร์ม บต.50 อ.2
   แบบฟอร์ม บต.50 อ.1
   แบบฟอร์มบต.39 กรณีขอรับอนุญาต บต.48
   แบบฟอร์มบต.39 กรณีขอรับอนุญาต บต.23
   แบบคำขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อทำงาน(กิจการขนส่งสินค้า และกิจการรับเหมาก่อสร้าง)
   แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลในระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (๓ สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์
   ตท.4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25
   แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว และแบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว
   บต.47 แบบแจ้งการขยายระยะเวลาทำงานตามมาตรา 62 แห่ง พรก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
   บต.46 หนังสือรับรองการจ้าง
   บต.45 คำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงานตามบัญชีสองและบัญชีสามท้ายประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
   บต.44 คำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน

 1 2 >