tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม จัดอบรมแนะแนวการศึกษา RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม จัดอบรมแนะแนวการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพให้นักเรียนระดับ ม.3 และ ม.ปลาย ณ ศูนย์ข้่อมูลอาชีพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น โดยเน้นการทำแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ ตามมติ ครม. มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวม 81 คน