วันที่ 14 กันยายน 2564 นางสาวเพ็ญวดี รัตตกูล จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะทำงานติดตามและตรวจ RSS

 

วันที่  14 กันยายน 2564 

นางสาวเพ็ญวดี  รัตตกูล จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะทำงานติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย อำเภอเมืองขอนแก่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 และ สำนักงานป้องกันจังหวัด

  ออกดำเนินการตรวจสอบการทำงานแรงงานต่างด้าวและสร้างการรับรู้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19 และตามที่มีผู้ร้องเรียน ในไซส์งานก่อสร้าง ในเขตพื้นที่ตำบลศิลา และตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 โครงการก่อสร้างสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตำบลศิลา และสาขาตำบลโนนท่อน มีผู้รับเหมาก่อสร้างจำนวน 3 ราย เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมารวม จำนวน 7 ราย  แรงงานไทยรวม จำนวน 14 ราย 

  จากการเข้าตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างทั้ง 3 แห่ง ไม่พบการกระทำความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนตามพระราชกำหนดการบริหารการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19 ของแต่ละหน่วยงาน ให้แก่แรงงานต่างด้าวและนายจ้างได้รับทราบและเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด