วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นายเลิศวีระ ดอกนารี เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน ได้รับมอบหมายในวันพุธที่ ๒๒ RSS

 

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

นายเลิศวีระ  ดอกนารี  เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน  ได้รับมอบหมายในวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔  เพื่อเดินทางไปร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้และพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ  ณ ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบอำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น นั้น ขอรายงานดังนี้

  ๑.  เปิดงานโดย นายประจวบ  รักแพทย์  นายอำเภอน้ำพอง

  ๒.  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมคือสมาชิกในชุมชนที่เป็นแรงงานนอกระบบ จำนวน ๒๐ คน

  ๓.  บรรยาย "ภารกิจการให้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดภายใต้สถานการโรคโควิด"