วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมรับพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร สำหรับผลงา RSS

 

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมรับพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร

สำหรับผลงาน นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในสาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด จำนวน ๒ ผลงาน ได้แก่

๑. การพัฒนาการบริหารผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

๒. การพัฒนาการขออนุญาตทำงานแรงงานต่างชาติ

ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน '๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดชอนแก่น (หลังใหม่)