tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายเลิศวีระ ดอกนารี เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน ได้รับมอบหมาย ให้เข้าร่วมการป RSS

 

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

นายเลิศวีระ  ดอกนารี  เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน ได้รับมอบหมาย ให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นโดย ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดขอนแก่น นั้น ขอรายงานดังนี้

  ๑.  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดขอนแก่น  ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา และคนพิการทางสติปัญญา รวม ๑๔ คน

  ๒.  บรรยาย "การส่งเสิรมการจ้างงานคนพิการตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕"

  ๓.  ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะได้นำเอาความรู้ไปขยายผลและจัดส่งข้อมูลให้ต่อไปตามแบบการขึ้นทะเบียน (ม.๓๓ และ ม.๓๕)