tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวเพ็ญวดี รัตตกูล จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้นางดรุณี ไชยเดช นัก RSS

 

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

นางสาวเพ็ญวดี รัตตกูล จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้นางดรุณี ไชยเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วย นางสาวฐิตาภรณ์ รอบรู้ และนายศุภวัฒน์ คงวันดี ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน " ร่วมกับการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา หมู่ที่ ๘ ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายสมศักดิ์ จังตระกุล) เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ได้นำภารกิจ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้ไปให้บริการและนำสื่อประชาสัมพันธ์ไปมอบให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๘ ราย