tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสวัสดิดารและคุ้มครองแร RSS

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสวัสดิดารและคุ้มครองแรงงาน สาธารณสุขอำเภอเมือง ป้องกันจังหวัด อำเภอเมืองและตำรวจภูธรอำเภอเมือง เข้าดำเนินการเจรจากับแรงงานเมียนมาร์และผู้บริหารบริษัทโรงงานทออวนเดชาพานิช เพื่อหาข้อยุติกรณีแรงงานเมียนมาจำนวนกว่า 300 คน ชุมนุมเรียกร้องให้บริษัทฯดูแลเรื่องสวัสดิการในการทำงานล่วงเวลา ที่พักอาศัย และสิทธิที่พึงได้รับเช่นคนไทย เบื่องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานสถานฑูตเมียนมาเพื่อเข้าร่วมเจรจาและชี้แจงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนาของจังหวัดให้ผู้ชุมนุมทราบและให้ปฎิบัติตาม จากการเจรจาได้ข้อตกลงว่าแรงงานเมียนมาจะร่วมตัวกันอยู่รอเจ้าหน้าที่จากสถานฑูตเมียนมาซึ่งจะเดินทางมาร่วมเจรจาในวันที่ 21 พ.ย. 64 โดยยินยอมจะลดจำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุมให้เหลือไม่เกิน 100 คน และดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรค 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ