tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานแนะแนวอาชีพ ร RSS

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานแนะแนวอาชีพ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม" จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1 พิธีเปิดโครงการฯ โดย นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ณ กรมทหารม้าที่ 6 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตุการณ์ รวม 120 คน