tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น งานจัดหางานในประเทศ ดำเนินการตรวจสอบการให้ส RSS

 

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น งานจัดหางานในประเทศ ดำเนินการตรวจสอบการให้สิทธิ/รับสิทธิตามมาตรา ๓๕ การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ และการให้ความช่วยเหลืออื่นใด แก่คนพิการจำนวน ๒ ราย รายละเอียดดังนี้

  ๑. นายคำสิงห์  ทงทะลาย (คนพิการ) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ เลี้ยงและใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

  ๒. นายศิริชัย  อินทร์โท (คนพิการ) ประกอบอาชีพเลี้ยงวัวเพื่อจำหน่าย ณ บ้านเลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๑๓ ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น